ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ ္

ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္

ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္

Name (အမည္) – ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ Gender (က်ာ:/မ) – မ Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 18 Aug 1967 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- M.B.B.S၊ Institute of Medicine(1)၊Yangon၊Myanmar. MBA(General...

READ MORE
ဦးဥာဏ္လင္း

ဦးဥာဏ္လင္း

Name(အမည္) – ဦးဥာဏ္လင္း Gender(က်ာ:/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 29 Dec 1952 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- ဥပေဒဘြဲ႕ (LL.B) Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) –...

READ MORE
ဦး၀င္းျမင့္

ဦး၀င္းျမင့္

Name(အမည္) – ဦး၀င္းျမင့္ Gender(က်ာ:/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Wed, 07 Nov 1951 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- B.Sc၊H.G.P၊B.L Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) –...

READ MORE
ဦးေဇာ္၀င္း

ဦးေဇာ္၀င္း

Name(အမည္) – ဦးေဇာ္၀င္း Gender(က်ာ:/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 21 Nov 1960 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- B.A(History) Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) –...

READ MORE
ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ)ၿပံဳးခ်ဳိ

ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ)ၿပံဳးခ်ဳိ

Name (အမည္) – ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ)ၿပံဳးခ်ဳိ Gender (က ်ား/မ) – က ်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 01 Apr 1966 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး) – B.Sc(Geology) Q Occupation (လက္ရွိ...

READ MORE
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း

Name(အမည္) – ဦးခင္ေမာင္ဝင္း Gender(က ်ား/မ) – က ်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Sun, 02 Nov 1947 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး) – B.Sc၊ HGP၊ RL Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) –...

READ MORE
ဦးေအာင္ဝင္း

ဦးေအာင္ဝင္း

Name(အမည္) – ဦးေအာင္ဝင္း Gender(က ်ား/မ) – က ်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 11 Feb 1946 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး) – B.Sc (DSA) Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) –...

READ MORE
ဦးတင္ထြန္းနိုင္

ဦးတင္ထြန္းနိုင္

Name (အမည္) – ဦးတင္ထြန္းနိုင္ Gender (က ်ား/မ) – က ်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 29 Jan 1971 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး) – B.E(Electronics) eMBA Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္)...

READ MORE
ဦးေက်ာ္ဝင္း

ဦးေက်ာ္ဝင္း

Name (အမည္) – ဦးေက်ာ္ဝင္း Gender (က ်ား/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 23 Feb 1948 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- Ph.D၊ Master of Business Consultant (CMBC) Occupation (လက္ရွိ...

READ MORE
ဦးျမင့္လြင္

ဦးျမင့္လြင္

Name (အမည္) – ဦးျမင့္လြင္ Gender (က ်ား/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Wed, 24 Aug 1960 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- LLB၊ DBL၊ Post Graduate Diploma in Legal Aspects of Marine...

READ MORE
ဦးေနမ်ိဳးထက္

ဦးေနမ်ိဳးထက္

Name (အမည္) – ဦးေနမ်ဳိးထက္ Gender (က ်ား/မ) – က်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Sat, 05 Jul 1975 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- B.Sc (Phys) Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ကုမၸဏီ...

READ MORE
ေဒါက္တာေဝၿဖိဳးေအာင္

ေဒါက္တာေဝၿဖိဳးေအာင္

Name(အမည္) – ေဒါက္တာေဝၿဖိဳးေအာင္ Gender(က ်ား/မ) – က ်ား Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 15 May 1985 Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ Education (ပညာေရး)- M.B.,B.S (Ygn) Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ဆရာဝန္ Ethnicity...

READ MORE
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image