ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း

Name(အမည္) – ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း
Gender(က်ာ:/မ) – မ
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 26 Jul 1976
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Sc(zooL)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – အလံုၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ေစာရန္ပိုင္အေနာက္ရပ္ကြက္
Constituency__name_English – Alon State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – အလံုျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚခင္မာျမင့္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image