ေဒၚျမတ္မာလာထြန္း

Name(အမည္) – ေဒၚျမတ္မာလာထြန္း
Gender(က ်ား/မ) – မ
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 10 Jan 1970
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.A (Geo)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) -ကုန္သည္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ကရင္
Religion (ဘာသာ) – ခရစ္ယာန္
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – စာဘူးေတာင္း
Constituency__name_English – Hlegu Constituency
Constituency__name -လွည္းကူးမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေနာ္ေဒၚလီခိုင္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ခရစ္ယာန္
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးစိန္ထြန္း
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image