ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး(ခ)ေမစိုး

Name(အမည္) – ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး(ခ)ေမစိုး
Gender(က်ာ:/မ) – မ
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 06 Nov 1969
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.A၊ M.A (History)၊ M.A (IR) SEAP Studies (YU)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – စာသင္ၾကားျခင္း
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) (၉၄) ရပ္ကြက္
constituency__name_English – Botataung Pyithu Hluttaw Constituency
constituency__name – ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) -ေဒၚလဲ့လဲ့ေအာင္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးတင္ေအာင္
father__Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image