ေဒၚျဖဴျဖဴ သင္း

Name(အမည္) – ေဒၚျဖဴျဖဴ သင္း
Gender(က်ာ:/မ) – မ
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 23 Dec 1971
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.A (History)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ျပည္သူ႕လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္)
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) (၇)ရပ္ကြက္၊ တ/ဥ
constituency__name_English – Mingalar Pyithu Hluttaw Constituency
constituency__name – မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) -ေဒၚခင္ေဆြ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးလွထြန္း (ကြယ္လြန္)
father__Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image