ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး

Name(အမည္) – ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး
Gender(က်ာ:/မ) – မ
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 26 Feb 1978
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.Sc(Maths), Diploma in Political Science (YSE)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – အဂၤလိပ္္စာျပဆရာမ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ၂ရပ္ကြက္
constituency__name_English – Kyauktan Pyithu Hluttaw Constituency
constituency__name – ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) -ေဒၚခင္အံုးျမ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေအာင္မ်ိဳး
father__Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image