ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္

Name (အမည္) – ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္

Gender (က်ာ:/မ) – မ

Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 18 Aug 1967

Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

Education (ပညာေရး)- M.B.B.S၊ Institute of Medicine(1)၊Yangon၊Myanmar. MBA(General Management) Institute of Economics၊ Yangon. MBA(Nanyang Fellows)၊ Nanyang Fellows Program၊ Nanyang Business School၊ Nanyang Technological University၊ Singapore၊ International Management Program၊ MIT Sloan School of Management၊ MA၊ USA၊ PhD Candidate၊ Public Management and Leadership၊ Walden University၊ USA

Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ေ႐ႊနန္းေတာ္ စိန္ေ႐ႊရတနာဆိုင္ ပိုင္ရွင္၊ Jewel Manufacturing Company Ltd၊ M.D၊ United GP Development Co.Ltd၊ M.D

Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – အမွတ္(၆၃)၊ ေျမညီ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္

Constituency__name_English –
Constituency__name – ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚခင္ျမျမ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးခင္ေမာင္သိန္း
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image