ဦးေအာင္ဝင္း

Name(အမည္) – ဦးေအာင္ဝင္း
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 11 Feb 1946
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.Sc (DSA)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ဒါရိုက္တာေ႐ႊရာသီကုမၸဏီ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – (၂)ရပ္ကြက္၊ ေမွာ္ဘီ
Constituency__name_English –
Constituency__name – ေမွာ္ဘီမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမင့္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးၾကည္
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image