ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ)ၿပံဳးခ်ဳိ

Name (အမည္) – ဦးေဌးဝင္းေအာင္(ခ)ၿပံဳးခ်ဳိ
Gender (က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 01 Apr 1966
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.Sc(Geology) Q
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – နိုင္ငံေရး
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – တာေမြကေလးရပ္ကြက္
Constituency_Name_English –
Constituency_Name – ေဒါပုံမဲဆႏၵနယ္
Constituency_Parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚျမျမေအး
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးဝင္းေမာင္
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image