ဦးေက်ာ္ဝင္း

Name (အမည္) – ဦးေက်ာ္ဝင္း
Gender (က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 23 Feb 1948
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- Ph.D၊ Master of Business Consultant (CMBC)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – စီးပြားေရးအႀကံေပး (Business Consultant)
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ရပ္ကြက္ (၉၄)
Constituency__name_English – Dagon Seikkan Pyithu Hluttaw Constituency
Constituency__name – ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚေအးညႊန္႔(ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးပြႀကီး (ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image