ဦးတင္ထြန္းနိုင္

Name (အမည္) – ဦးတင္ထြန္းနိုင္
Gender (က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Fri, 29 Jan 1971
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.E(Electronics) eMBA
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English – Seikkyi Kanaungto State or Region Hluttaw Constituency(1)
Constituency__name – ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚသန္းႏြဲ႕
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးအုန္းေဖ
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image