ဦးခင္ေမာင္ဝင္း

Name(အမည္) – ဦးခင္ေမာင္ဝင္း
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Sun, 02 Nov 1947
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.Sc၊ HGP၊ RL
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ၁၀-ရပ္ကြက္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္
Constituency__name_English –
Constituency__name – လမ္းမေတာ္မဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚေငြၿမိဳင္(ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးရွင္(ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image