ဦး၀င္းျမင့္

Name(အမည္) – ဦး၀င္းျမင့္
Gender(က်ာ:/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Wed, 07 Nov 1951
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Sc၊H.G.P၊B.L
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – တာေမြမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚဆန္း(ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးထြန္းၾကည္(ကြယ္လြန္)
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image