ဦးေဇာ္၀င္း

Name(အမည္) – ဦးေဇာ္၀င္း
Gender(က်ာ:/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 21 Nov 1960
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.A(History)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ဘုရားထီးေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္မွန္စီေ႐ႊခ်လုပ္ငန္း
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ေဘာဂရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – ၾကည့္ျမင္တိုင္မဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚလွလွ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးၾကည္ေမာင္
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image