ဦးဥာဏ္လင္း

Name(အမည္) – ဦးဥာဏ္လင္း
Gender(က်ာ:/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – Mon, 29 Dec 1952
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- ဥပေဒဘြဲ႕ (LL.B)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ျမန္မာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – (၇)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – ေ႐ႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚသန္း
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေမာင္တင္
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image