ဦးသန္းဝင္းဦး

Name(အမည္) – ဦးသန္းဝင္းဦး
Gender(က်ာ:/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 22 Nov 1965
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- သိပၸံဘြဲ႕(ရူပေဗဒ)အထူးေအာင္၊ အထက္တန္းေရွ႕႔ေနစာေမးပြဲေအာင္ၿမင္သည္
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ပိုင္ရွင္ (ကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးစင္းလံုးငွားယာဥ္လုပ္ငန္း)
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – –
Constituency__name_English – Seikkan State or Region Hluttaw Constituency(1)
Constituency__name – ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚတင္ၿမ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦလွဝင္း
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image