ဦးသက္ထြန္း၀င္း

Name(အမည္) – ဦးသက္ထြန္း၀င္း
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 28 Jul 1961
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.E (Civil)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – အင္ဂ်င္နီယာ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – (၃၇)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(မ)
Constituency__name_English – Botataung State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚခင္လတ္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးၿမင့္ေဆြ (ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image