ဦးရန္ေအာင္

Name(အမည္) – ဦးရန္ေအာင္
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 22 Jan 1962
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.A (History)၊ H.G.P
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ဗီဒီယိုရိုက္ကူးတည္းျဖတ္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – အစိုးရရပ္ကြက္၊ ခင္းကြက္သစ္
Constituency__name_English – Mingalar Taungnyunt State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚၾကည္
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေအာင္ (ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image