ဦးမ ်ိဳးေဆြ

Name(အမည္) – ဦးမ ်ိဳးေဆြ
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 09 Dec 1969
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – A.G.T.I (Mechanical Engg;Power) ၊ CBS
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ကုန္သည္္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ၿမန္မာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်းရြာ
Constituency__name_English – Thongwa State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – သံုးခြျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚစန္းရီ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေက ်ာက္
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image