ဦးမိုးၿမင့္

Name(အမည္) – ဦးမိုးၿမင့္
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 03 Feb 1966
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Sc (Maths)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ေသာက္ေရသန့္လုပ္ငန္း
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ၁၄ ရပ္ကြက္
Constituency__name_English – South Dagon State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – ေတာင္္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚတင္ေလး
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶဘာသာ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးတင္ၿမင့္ (ကြယ္ လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶဘာသာ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image