ဦးမန္းေအာင္ကိုမင္း

Name(အမည္) – ဦးမန္းေအာင္ကိုမင္း
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 19 Nov 1978
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – (B.Tech) Final (Mech)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ကရင္
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – မန္းကလိပ္ရြာ
Constituency__name_English – Kungyangun State or Region Hluttaw Constituency(1)
Constituency__name – ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚဝင္း
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးနီ (ခ) ဦးထြန္းလင္း
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image