ဦးနိုင္ငံလင္း

Name(အမည္) – ဦးႏိုင္ငံလင္း
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 03 Sep 1977
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- တတိယနွစ္(သခ်ၤာ)၊ဒီပလိုမာ(နိုင္ငံေရးသိပၸံ)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္)
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္
Constituency__name_English – Thaketa State or Region Hluttaw Constituency(1)
Constituency__name – သာေကတၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚခင္ျဖဴ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးေအးျမင့္
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image