ဦးထြန္းထြန္း၀င္း

Name(အမည္) – ဦးထြန္းထြန္း၀င္း
Gender(က်ာ:/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 14 Oct 1971
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- ဝိဇၨာဘြဲ႕(ပထဝီဝင္)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ပါတီတာဝန္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ၿမန္မာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ေတာတုိက္
Constituency__name_English – mingalar don Constituency
Constituency__name – မဂၤလာဒုံမဲဆႏၵနယ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) -ေဒၚခင္ဝင္း
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးစိန္ထြန္း
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image