ဦးတင္ၿမင့္

Name(အမည္) – ဦးတင္ၿမင့္
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 10 Sep 1967
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- ၁၀တန္း(ခ) H.G.P
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – မရွိ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ၃ရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – ဒဂံုၿမိ ဳ ့သစ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚရီ (၂၀၀၅ ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးညြန့္ (၁၉၄၉ ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image