ဦးတင့္လြင္

Name(အမည္) – ဦးတင့္လြင္
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 08 May 1954
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Com(A.A)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ(ျငိမ္း)/စာေရးဆရာ
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English – Pazaundaung State or Region Hluttaw Constituency(2)
Constituency__name – ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚတင္ျမ(ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးကုိေလး (ကြယ္လြန္)
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image