ဦးတင္ေမာင္ထြန္း

Name(အမည္) – ဦးတင္ေမာင္ထြန္း
Gender(က်ာ:/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 21 Nov 1951
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Sc ၊ Dip. Ed
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီး(အၿငိမ္းစား)
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ၿပည္အေရွ႕
Constituency__name_English – Dagon State or Region Hluttaw Constituency(1)

Constituency__name – ဒဂံုျမိဳ႕နယ္္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚလွၾကည္(ကြယ္လြန္)
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးထြန္းလိႈင္(ကြယ္လြန္)
Father Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image