ဦးတင္ထြန္းႏိုင္

Name(အမည္) – ဦးတင္ထြန္းႏိုင္
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 24 Dec 1969
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- E.T.E.C
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ေဆာက္လုပ္ေရး
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – အမွတ္(၃၈)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – ဒဂံုၿမိ ဳ ့သစ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚတင္ေအး
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးထြန္း၀င္း
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image