ဦးဇင္မင္းေထြး

Name(အမည္) – ဦးဇင္မင္းေထြး
Gender(က ်ား/မ) – က ်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 08 Apr 1986
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး) – B.Sc (Environmental Studies)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – ကုန္သည္
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – (၈)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English –
Constituency__name – ဒဂံုၿမိ ဳ ့သစ္
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚျမျမသိန္း
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးျမသိန္း
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image