ဦးခင္ေမာင္၀င္း

Name(အမည္) – ဦးခင္ေမာင္၀င္း
Gender(က ်ား/မ) – က်ား
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္) – 24 Dec 1951
Legislature (ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္)- တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
Education (ပညာေရး)- B.Sc(Physics)
Occupation (လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္) – စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း
Ethnicity (လူမ်ိဳး) – ဗမာ
Religion (ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Ward Village (အၿမဲေနရပ္ လိပ္စာ) – ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊(၅)ရပ္ကြက္
Constituency__name_English – Pazaundaung State or Region Hluttaw Constituency(1)
Constituency__name – ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
Constituency__parent – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
Mother Name (အမိ အမည္) – ေဒၚသန္းေမ
Mother Religion (အမိ ဘာသာ) – ဗုဒၶ
Father Name (အဘ အမည္) – ဦးကုလား
Father Religion (အဘ ဘာသာ) – ဗုဒၶ

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image