ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ သာေကတၿမိဳနယ္ တိုုင္းေဒသႀကီး(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုုင္ငံလင္း၏ က်န္းမာေရးကိစၥ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image