ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္)၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image