ေရြးေကာက္ပြဲေၾကျငာစာတမ္း – ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ၏ အမွာစာ

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၅-ခုႏွစ္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမွာစာ
……………………………………………
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုမွ ေပါက္ဖြား လာ၍လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း၂၇-ႏွစ္ေက်ာ္ လႈပ္ရွားရပ္တည္ခဲ့ သည္။ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖိႏွိပ္မႈအဖံုဖံု၊ အႏၱရာယ္ အသြယ္ သြယ္တို႔ကို ၾကံ႔ၾကံ႔ခံ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္မွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး အသိပင္ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္ ပထမဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္ႏွင့္ တတိယရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵ ႏွင့္ အညီဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထြန္းကား၍ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအျဖစ္ တည္ထြန္းေစေရးအတြက္အုတ္ျမစ္ခ်ရန္တို႔ကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယခုအခ်ိန္ ထိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုရည္ရယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည ့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္ (၄၄) ေနရာတြင္ (၄၃)ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအင္အားမွာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ ၅% မွ်မျပည့္သျဖင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ မရွိခဲ့ပါ။ ၂၀၁၅ – ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးနီးပါး၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရ၍ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့လ်င္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို က႑အလိုက္ ဤေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရဟန္းရွင္လူ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ လံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေထာက္ခံ အားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုမဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာ၌ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို တစိုက္မတ္မတ္ ကိုင္စြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image