အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ
…………………….
၁။ တိုုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
၂။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး
၃။ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး
၄။ လြတ္လပ္လံုုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး
……………………………………
၁။ စီးပြားေရး
၂။ ေတာင္သူလယ္သမား
၃။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုုပ္ငန္း
၄။ အလုုပ္သမား
၅။ ပညာေရး
၆။ က်န္းမာေရး
၇။ စြမ္းအင္
၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
၉။ အမ်ိဳးသမီး
၁၀။ လူငယ္
၁၁။ ဆက္သြယ္ေရး
၁၂။ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး
၁၃။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
………………………………….

ျပည္သူလူထုု၏ ဘဝမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ။

ျပည္သူလူထု၏ ဘဝမ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္

……………………………………………….

၁။ တိုုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
၂။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး
၃။ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး
၄။ လြတ္လပ္လံုုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးတို႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၁။ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁) တိုု္င္းရင္းသားအားလံုုး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္း ညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးတစ္ခုုလံုုး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး အတြက္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ဖယ္ရွားရန္ အာဃာတကင္းစင္ျပီး ပင္လံုုစိတ္ဓါတ္ကိုုအေျခခံေသာ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတဆင့္ျပည္ သူ႔ဘဝ လံုုျခံဳေအးခ်မ္းေစမည္။

(၃) လြတ္လပ္ျခင္း၊ တူညီေသာအခြင့္အေရးရရိွျခင္းႏွင့္ကိုုယ့္ ၾကမၼာ ကိုုယ္ဖန္တီးခြင့္ ရိွျခင္းတိုု႔ႏွင့္ ျပည့္စံုုေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုု ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

(၄) ျပည္ေထာင္စုုဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းေဒသႀကီးအားလံုုး ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္ ေစရန္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၅) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထုုတ္ယူရာမွ ရရိွလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုမူ ႏွင့္အညီ ေဒသအလိုုက္မွ်တစြာခြဲေဝခံစား ခြင့္ရရိွေစရမည္။

(၆) တိုုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ေပၚ ေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈျဖင့္ စားပြဲဝိုုင္း ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္။

၂။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရး ကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး အတြက္ လက္ရိွ အေျခခံဥပေဒကိုု ေအာက္ပါမူမ်ားအတိုုင္း ျပင္ဆင္သြားမည္။

(၁) အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ဒီမုုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီညြတ္ ရမည္။

(၂) ေရွ႕ေနာက္ အဓိပၸါယ္ကြဲလြဲမႈ မရိွေစရ။

(၃) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု အာမခံေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုု ထူေထာင္မည္။

(၄) စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုုဒီမိုုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္။

(၅) အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုုင္သည့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရား စီရင္ေရးစသည့္ မ႑ိဳင္ၾကီးသံုုးရပ္ အား တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မျဖစ္ေစရ။

(၆) ႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္။

၃။ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးလြတ္လပ္မႈ၊ လံုျခံဳမႈရိွ ေစရန္ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ ထိုုကဲ့သိုု႔ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ ေအာက္ပါ တိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁) ႏိုုင္ငံေတာ္အသံုုးစရိတ္ သက္သာႏုုိင္ရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည့္၍ က်စ္လစ္ ေသာ အစိုုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုုင္ရန္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်သြားမည္။

(၂) အဂတိကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုုင္းအဝိုုင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုုအပ္သကဲ့သိုု႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၃) ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ေရွ႕ရႈသည့္ဥပေဒမ်ားကိုလိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းမည္။

(၄) တရားမွ်တျပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ထူေထာင္မည္။

(၅) တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္၊ တရား စီရင္ေရးစနစ္ေပၚေပါက္ရန္ ေဆာင္ ရြက္ မည္။

(၆) ျပည္သူလူထု ရသင့္ရထုိက္ေသာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို ထိပါးေစသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္း မည္။

(၇) အေျခခံဥပေဒက အာမခံထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကိုု ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္၍ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျမွင့္တင္ သြား မည္။

တရားမွ်တျပီး ဘက္လိုုက္မႈကင္းမည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ထူေထာင္ရန္ ေအာက္ပါ တိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁) ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး ျဖစ္သည္။

(၂) တရားေရးမ႑ိဳင္သည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တိုု႔ႏွင့္ တူညီ ေသာ အဆင့္အတန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရိွေစရမည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးက တရား စီရင္ေရး အေပၚ လႊမ္းမိုုး ခ်ဳပ္ကိုုင္မႈ ကင္းရွင္းရမည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စုု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ မိမိလက္ ေအာက္ရိွ တရားရံုုးမ်ားကိုု ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတိုု႔ကိုု လြတ္လပ္ပိုုင္ႏိုုင္စြာ လုပ္ပိုုင္ခြင့္ ရိွရမည္။

(၄) ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ တရားစီရင္မႈကိုု အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္ တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စြပ္စြဲခံရသူအား တရားဥပေဒႏွင့္ႏွင့္အညီ ခုုခံေခ်ပခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးရမည္။

(၅) တရားသူၾကီးမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ရိွရန္ လိုုအပ္ သည့္ကိစၥမ်ားကိုုေဆာင္ရြက္မည္။

(၆) ဥပေဒအရျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းမရိွေသးသမွ်မည္သူ႔ကိုုမဆိုုအျပစ္ကင္းသည္ဟုု မွတ္ယူရမည္။

တိုင္းျပည္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုုျခံဳေရးအတြက္ ေအာက္ပါ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ မည္။
……………………………………………………………………………
(၁) တပ္မေတာ္သည္ ႏိုုင္ငံေတာ္တြင္ မရိွမျဖစ္လိုုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကိုု ကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္၊ ဂုုဏ္သိကၡာ ရိွေသာ အင္အားစုုျဖစ္ရမည္။

(၂) ႏိုုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကိုု ပထဝီသေဘာ သဘာဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီေသာ မဟာဗ်ဳဟာအရ စစ္ေရးစြမ္းရည္ထက္ျမက္၍ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာ တိုုးတက္ေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေခတ္မီ၍ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမည္။

(၃) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ယႏၱယား တစ္ရပ္လံုုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ထဲ၌သာ တည္ရိွရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

(၄) ျပည္သူတိုု႔၏ယံုုၾကည္အားကိုးေလးစားေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးမူအေပၚ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ မည္။

(၅) တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး ေအာက္တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ ရမည္။

(၆) မိမိတိုု႔၏တာဝန္မ်ားကိုု ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ႏိုုင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေစရန္ ဦးတည္မည္။

တိုင္းျပည္၏ ႏိုုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။
……………………………………………………………………………
(၁) ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ အမွန္တကယ္တက္ၾကြ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုုင္ငံျခားေရးဝါဒကိုက်င့္သံုုး၍ ႏိုုင္ငံေရးအရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္။ ကမၻာ့ႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ ေပၚေပါက္လာ ေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုုိကေရစီ အေျခခံမ်ားဘက္က ခုုိင္မာစြာ ရပ္တည္မည္။

(၂) ႏိုုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုုတ္၍ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆိုုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသ၏အက်ိဳးကိုု ဦးတည္၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္။

(၃) ကမၻာ့ကုုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုုေငြအဖြဲ႕ စသည္တိုု႔ႏွင့္ ရင္းႏွီး ခုုိင္မာစြာ ဆက္ဆံမည္။

(၄) ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑ကိုု အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၄။ လြတ္လပ္လံုုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရး
…………………………………………
ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀မ်ားေျပာင္းလဲရန္ လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေအာက္ပါက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

စီးပြားေရး

………
(၁) ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစံနစ္ကို ထိေရာက္စြာက်င့္သံုးႏိုင္ေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား စံနစ္တက် အျပည့္အ၀ ရရွိေရး အေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ သံုးစြဲေရးတို႔တြင္ ဘ႑ာေရး က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(က) အခြန္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူမ်ားက လိုုလားစြာ ထမ္းေဆာင္ လိုုစိတ္ ရိွေစသည့္ အခြန္စနစ္ (အခြန္ထမ္း နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုုင္ရန္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္း) မ်ိဳးေပၚေပါက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။ မေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အေျခပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေရာင္းဝယ္မႈမွ ရရိွသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု စနစ္တက်ဥပေဒႏွင့္အညီ ေကာက္ခံသြားမည္။ ေကာက္ခံ ရရိွသည့္ အခြန္ေငြမ်ား သံုုးစြဲပံုုကိုု အမ်ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ထုုတ္ျပန္မည္။ (ခ) ဘ႑ာေရးဆိုုင္ရာ ဗဟိုုခ်ဳပ္ကိုုင္မႈကိုု ေျဖေလ်ာ့ေစေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး ဆိုုင္ရာ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ မ်ား ကိုု ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုုင္း ေဒသၾကီး အစိုုးရမ်ား အၾကား အသင့္ေလ်ာ္ဆံုုးခြဲေဝသံုုးစြဲႏုုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုုးစြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွ်တမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ညိႈႏိႈင္းၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(၂)
(က) ႏိုုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ လိုုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ နည္းပညာ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရရိွႏိုုင္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရး တြန္းအားေပးမည္။
(ခ) ဗဟိုုဘဏ္ကိုု အမွန္တကယ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လုုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္။ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈ ရိွေစေရး၊ တိုုင္းရင္းသားလုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြေၾကးလိုုအပ္ခ်က္ကိုု ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုုင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရး စံနစ္ေပၚေပါက္ေရးကိုု ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

(၃)အေကာင္းဆံုုး ႏိုုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုုက္ညီေသာ ႏိုုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈမ်ား တိုုးတက္ ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုုင္မည့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကိုု ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။ ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုုင္ငံတကာ ေဈးကြက္သိုု႔ ထိုုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ ႏိုုင္ေရး၊ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား တိုုးပြားေရး၊ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းရရိွေရးႏွင့္ လုုပ္အားအရည္အေသြး ျမင့္မား လာေရးတိုု႔ ေပၚေပါက္လာမည္။

(၄)လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရိွေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွေရး အပါအဝင္ ထိေရာက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုုမ်ား တည္ေဆာက္မည္။

(၅)လယ္ယာက႑ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား တရားမွ် တစြာ ေျဖရွင္းေရး၊ လယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္ အာမခံခ်က္ ရွိေစေရးအျပင္ လယ္ယာ ေျမ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား အလံုအေလာက္ ရရွိေရးႏွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့ မ်ား၊ က်ဘမ္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိေရးေဆာင္ရြက္မည္။ လယ္ယာက႑ ဦးေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စက္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ ေစကာ ပို႔ကုန္တိုးတက္ ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၆) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု ထုုတ္ယူသံုုးစြဲေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သဘာဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကိုု ထိခိုုက္မႈ မရိွေစေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုုခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ထိုုသိုု႔ထုုတ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အစီအမံမ်ားကိုု ျပည္သူမ်ားသိုု႔ အသိေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္။ ရရိွေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ရံပံုုေငြ တစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားရိွမည္။

ေတာင္သူလယ္သမား

……………………..

ႏိုုင္ငံ၏လူဦးေရအမ်ားစုုေနထုုိင္ရာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူေနမႈဘဝျမင့္မား လာေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အထူးလိုုအပ္ေနပါသည္။ လြတ္လပ္စြာစိုုက္ပ်ိဳးမႈကိုု ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမပိုုင္ဆိုုင္မႈ လံုုျခံဳမႈမရိွျခင္းတုုိ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမား တိုု႔၏ အက်ိဳးကိုု မ်ားစြာ ထိခိုုက္ေစသည္။

(၁) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား လြတ္လပ္ လံုုျခံဳမႈ ရိွရမည္။
(က) လြတ္လပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ အား ေပးမည္။
(ခ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စိုုက္ပ်ိဳး၊ ထုုတ္လုုပ္၊ သိုုေလွာင္၊ ၾကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ခြင့္ရိွရမည္။
(ဂ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမကိုု ဥပေဒႏွင့္အညီ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းခြင့္ ရိွေစရမည္။
(ဃ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဥပေဒမဲ့ ဆံုုးရံႈးခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရိွေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားရရိွေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ မည္။
(င) ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရိွေသာ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ကာကြယ္ေပးမည္။
(စ) ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရိွသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ ျပဌာန္း မည္။

(၂) လယ္ယာက႑တြင္ အျမင္သစ္၊ အေတြးသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(က) လုုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုုတ္လုုပ္မႈ တိုုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္ရန္ အားေပးကူညီမည္။ ျဖစ္ႏုုိင္ေခ်ရိွေသာေဒသမ်ား၌ ေခတ္မီစက္မႈ လယ္ယာစနစ္သိုု႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းျဖစ္ေပၚႏိုုင္ေရး အားေပးမည္။
(ခ) လယ္ယာလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား ပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္။
(ဂ) မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ အက်ိဳးရိွစြာ အသံုုးခ်ႏိုုင္ေရး၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့မ်ား ရရိွေရး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ အျခား စိုုက္ပ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ ဓါတုုေဆးမ်ား စနစ္တက် သံုုးစြဲေရးႏွင့္ သြင္းအားစုုမ်ားရရိွေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္။
(ဃ) သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ပိုုမိုုသံုုးစြဲႏိုုင္ေရး၊ ၾသဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ား ထုုတ္လုုပ္သံုုးစြဲမႈ တုုိးတက္လာေရးႏွင့္ ၾသဂဲနစ္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေရး အားေပးကူညီမည္။
(င) ဆန္စပါးအပါအဝင္ အလားအလာရိွေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ျပည္ပပိုု႔ကုန္ သီးႏွံမ်ား တိုုးခ်ဲ႕စိုုက္ပ်ိဳးထုုတ္လုုပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ထုုတ္လုုပ္မႈ အေရအတြက္၊ ထုုတ္ကုုန္အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုုပ္မႈေစ်းႏႈန္းအရ ႏိုုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုုင္စြမ္း ရိွေရးကိုု အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္မည္။
(စ) စိုုက္ပ်ိဳးေရ ရရိွေရး၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ား အက်ိဳးရိွစြာ အသံုုးခ်ႏိုုင္ေရး၊ ေရလႊမ္းမိုုးမႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ကိုု စနစ္တက် အက်ိဳးရိွစြာ အသံုုးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုု အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္။
(ဆ) စိုုက္ပ်ိဳးႏိုုင္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုုင္းမ်ားကိုု ေဖၚထုုတ္ျပီး ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအား ဦးစားေပးခြဲေဝခ်ထား၍ တရားဝင္လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ မည္။ (ဇ) ေျမၾကီး၊ ေျမပံုု၊ ေျမစာရင္း မွန္ကန္ေရး၊ ေျမယာမွတ္တမ္းမ်ား စနစ္တက် ထားရိွေရးႏွင့္ ေျမယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူရယူသံုုးစြဲႏိုုင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္။

(၃) ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူေနမႈဘဝ ျမင့္မား တိုုးတက္လာေစရန္
…………………………………………………………………………………………………………..
(က) လယ္ယာက႑ ထုုတ္လုုပ္မႈ တိုုးတက္ရန္ လုုိအပ္သည့္ ေငြေၾကး၊ အရင္းအႏွီး (ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ)၊ နည္းပညာႏွင့္ သြင္းအားစုုမ်ား ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္။

(ခ) ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမိသားစုုမ်ား လယ္ယာလုုပ္ငန္းအျပင္ အျခားဝင္ေငြမ်ားရရိွေစရန္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အားေပးကူညီမည္။

(ဂ) လယ္ယာထြက္ကုုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း အႏွိမ္မခံရေရး၊ လြတ္လပ္ေသာ သီးႏွံေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚေရး တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

(ဃ) စိုုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုုန္ ကုုန္ၾကမ္းအဆင့္မွ တန္ဖိုုးျမင့္စက္မႈကုုန္ေခ်ာ ထြက္ကုုန္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ နည္းပညာျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ လုုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးမႈမ်ား ထုုတ္ေခ်းေပးျခင္း တိုု႔ကိုု အထူးအားေပးမည္။ ႏိုုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားရယူမည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုုပ္ငန္း

………………………..
ျပည္သူလူထုုမ်ားအာဟာရျပည့္ဝရန္၊ျပည္တြင္းစားသံုုးမႈဖူလံုုရန္ႏွင့္ျပည္ပ တင္ပိုု႔ ႏိုုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၁) ျပည္တြင္း တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုုဂၢလိကအခန္းက႑ ျမွင့္တင္ျပီး ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈဖူလံုုေရးႏွင့္ ျပည္ပတင္ပိုု႔မႈ ျမင့္မားေအာင္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂)တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာပညာရွင္မ်ားေမြးထုုတ္ေရး၊သုုေတသန လုုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ျဖိဳးေရးတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၃) ပင္လယ္ကမ္းနီးကမ္းေဝး ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ား တိုုးတက္ေအာင္ လိုုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီး၊နည္းပညာမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားရရိွေရး ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္။

(၄)ပင္လယ္ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးမ်ားမျပဳန္းတီးေရးႏွင့္ ပိုုမိုုပြားမ်ားလာေရး ေဆာင္ရြက္မည္။ ကမ္းရိုုးတန္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုုမၺဏီမ်ား လက္ဝါးၾကီးအုုပ္ငါးဖမ္းမႈမ်ားကိုု တားဆီးရန္ႏွင့္ မိမိႏိုုင္ငံေရပိုုင္နက္တြင္ ငါးခုုိးဖမ္းမႈမ်ားကိုု ကာကြယ္တားဆီးသြားမည္။

(၅)ငါးေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အင္းအိုုင္ေခ်ာင္းေျမာင္း၊ ဆည္၊ တမံ ဆိုုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုု ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏိုုင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ မည္။

အလုုပ္သမားအေရး

………………….
အလုုပ္သမားထုု၏ဘဝသာယာစိုုေျပေရးအတြက္ရည္စူးေသာ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္း စဥ္ မ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁) အလုုပ္သမားမ်ား လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေရး ေဖၚေဆာင္ သြားမည္။

(၂) အလုုပ္သမားတိုုင္း တရားမွ်တ၍ ေဘးကင္းလံုုျခံဳေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုုပ္ခလစာရရိွေရးတိုု႔ကိုု ဦးတည္သည့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃)အလုုပ္သမားတိုုင္း ခြဲျခားခံရမႈမရိွပဲ တူညီေသာ အလုုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြရရိွေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၄) အလုုပ္သမားတိုုင္း မိမိအက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုု ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အလုုပ္သမား အစည္းအရံုုးမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွေစရမည္။

(၅) ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အဓမၼခိုုင္းေစျခင္း ရပ္တံ့ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၆) ဥပေဒႏွင့္အညီ ကေလးအလုုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုုအာမခံမည္။

(၇) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး (I.L.O) မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ဝစြာ ရရိွေစရန္ လုုပ္ေဆာင္မည္။

(၈) အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အလုုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး (I.L.O) ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုုိးသြားမည္။

(၉) ျပည္ပေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးပိုုမိုုရရိွေစရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝ လံုုျခံဳေစေရးအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာအစိုုးရမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ညိႈႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ မည္။

ပညာေရး

…………

ပညာသင္ယူမႈသည္ ေမြးဖြားသည့္ ေန႔မွစၿပီး ဘဝ တေလွ်ာက္လံုုးျဖစ္သည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လူ႕ဘဝ တေလွ်ာက္လံုုး ပညာ သင္ယူႏိုုင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရိွရန္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ၾကရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၁။ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၂။ ႏုုိင္ငံသားတုုိင္း အနည္းဆံုုး မူလတန္းပညာကိုု တတ္ေျမာက္ၿပီး ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္တိုုးျမွင့္သင္ယူခြင့္မ်ား ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္မည္။
သိုု႔ျဖစ္ရာ
(က) မူလတန္း အရြယ္ကေလးတုုိင္း ေက်ာင္းတြင္းမူလတန္း ပညာေရးကိုု ၿပီးဆံုုးေအာင္ျမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) မူလတန္းပညာ သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကာယ၊ ဥာဏ စြမ္းရည္ အားနဲ သူကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ကေလးမ်ား၊ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနေသာကေလးစသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အေလးထားသည့္ ပညာေရး အစီအစဥ္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။

၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုမူႏွင့္အညီ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုု အားေပးျမွင့္တင္သည့္ ပညာေရးစနစ္ကိုု ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။
သိုု႔ျဖစ္ရာ
(က) ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဘာသာစကားေျပာေသာ မူလတန္း တိုုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္ဘာသာစကားေျပာႏုုိင္သည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္။
(ခ) မိခင္စာေပ ဘာသာစကားကိုု မူလတန္းတြင္ သက္ဆိုုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တုုိင္း အစီစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္ ေထာက္ပံ့မည္။

၄။ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးမွ်တေစရမည္။

၅။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ဘာသာရပ္တတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ သင္ၾကားပိုု႔ခ်မႈ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မား လာေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုု ေက်ာင္းတိုင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသိုု႔ ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ၆။ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရး လူတုုိင္းလက္လွန္းမွီ ႏိုုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားကိုု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းလိုုအပ္ခ်က္အေပၚ ဦးစားေပးတိုုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္။

၇။ ပညာအရည္အခ်င္း နည္းပါးသူမ်ား ေနထိုုင္မႈ ဘဝ တိုုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ သင္ယူလိုုသည့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ႏွင့္ အလားတူအဆင့္ရွိ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကိုု ေက်ာင္းတြင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပညာဆည္းပူးခြင့္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္။

၈။ ကမ ာၻ႔ အဆင့္မီ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ၾကိဳးစားမည္။
သိုု႔ျဖစ္ရာ-
(က) တကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ ကိုုယ္ပိုုင္သင္ၾကားခြင့္၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကိုု အျခား အသိပညာအတတ္ပညာ ဘာသာရပ္ မ်ားႏွင့္တန္းတူ တိုုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈျဖစ္ေစမည္။

၉။ ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ရပ္ေက်းအေပၚဝန္ထုုပ္ဝန္ပိုုးမျဖစ္ေစေသာ ထိေရာက္သည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
သိုု႔ျဖစ္ရာ –
(က) ႏိုုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြသံုုးစြဲမႈႏွင့္ အျခားပုုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရရိွသည့္ ပညာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကိုု အက်ိဳးရိွထိေရာက္သည့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုုးစြဲမႈျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) ထိေရာက္သည့္ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္မည္။

က်န္းမာေရး

…………..
ျပည္သူအမ်ားစုုလက္လွမ္းမီႏိုုင္ေသာ က်န္းမာေရး လႊမ္းျခံဳေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ေပၚေပါက္ ရန္ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၁) အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိုုပိုုမိုုေကာင္းမြန္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ေသဆံုုးမႈကိုု ေလ်ာ့ခ် ႏိုုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျပီး ေဆးဝါးႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃) ကေလးသူငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုုသုုတရရွိရန္၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိုုင္ရန္ က်န္းမာဖြံ႕ျဖိဳးေသာ လူငယ္ မ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု တိုုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

(၄) လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ ပညာေပးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ကုုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပိုမိုုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၅) သက္ၾကီးရြယ္အိုုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြား၍ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းကိုု ေျခာက္ဆယ့္ေလးႏွစ္ အထက္ျဖစ္ေရး ဦးတည္မည္။

(၆) ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အဆုုတ္ေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အသဲေရာင္ အသားဝါေရာဂါ၊ အိတ္ခ်္အိုုင္ဗီေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လိုုအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ား လံုုေလာက္မႈရိွေစရန္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၇) မကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူုထုု၏ က်န္းမာေရးကိုု ထိခိုုက္ေစသည့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးတိုုးေရာဂါ၊ ႏွလံုုးေရာဂါအစရိွသည္တိုု႔အတြက္ ကာကြယ္ကုုသေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းေလ်ာ့ခ်မည္။

(၈) ႏိုုင္ငံပိုုင္ေဆးရံုု ေဆးခန္းတိုု႔တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေခတ္မီေဆးကုုသနည္းမ်ား ကိုုအသံုုးျပဳႏိုုင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား (ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊သားဖြားဆရာမစသည္)တိုု႔၏ အရည္အခ်င္း မ်ား တိုုးတက္ေစျပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၉) ပုုဂၢလိကေဆးရံုု၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုု ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္။

(၁၀) ေဆးဝါးထုုတ္လုုပ္ျခင္း၊ ေဆးကုုသျခင္း၊ ေဆးပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သုုေတသန လုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္လာရန္ ႏိုုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၁၁) မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚအေျခခံသည့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တိုုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၁၂) သဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေရးေပၚအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲေသာ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အထူးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ မည္။

(၁၃) တိုုင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္။

(၁၄) အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ အေနာက္တိုုင္းေဆး၊ တိုုင္းရင္းေဆး၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ေသာက္သံုုးေရတိုု႔ကိုု ျပည္သူမ်ားမသံုုးစြဲမိေစရန္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
(၁၅) ႏိုုင္ငံေတာ္မွ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုု တိုုးျမွင့္သံုုးစြဲ၍ ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုုသစရိတ္မ်ားကိုု ေလ်ာ့ခ်ႏိုုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္။

စြမ္းအင္

………
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ-
(၁) တြင္းထြက္ စြမ္းအင္
(က) ေရနံ
(ခ) သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
(ဂ) ေက်ာက္မီးေသြး
(၂) ေရအားစြမ္းအင္
(၃) ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္
(၄) ေလအားစြမ္းအင္
(၅) ေျမေအာက္အပူစြမ္းအင္
(၆) ဇီဝဓါတ္ေငြ႕စြမ္းအင္
(၇) ဇီဝေရနံစြမ္းအင္ တိုု႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

(၁) တြင္းထြက္စြမ္းအင္မွာ အကန္႔အသတ္ရိွျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုုးရံႈးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။တြင္းထြက္စြမ္းအင္မွာ လူသားမ်ားအတြက္ သံုုးစြဲရ အလြယ္ကူဆံုုး ျဖစ္ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ရိွသျဖင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။

(၂) ေရအားစြမ္းအင္ ထုုတ္ယူမႈတြင္ ဆည္ၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ရသည့္အတြက္ သဘာဝဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈ အမ်ားဆံုုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရိွရင္းစြဲေရအားစြမ္းအင္ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ျပီးေဒသမ်ားတြင္ဆည္မ်ားကိုု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္ယူအသံုုးျပဳမည္။

(၃) တႏိုုင္တပိုုင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုုတ္ယူရန္ လြယ္ကူေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ဇီဝဓါတ္ေငြ႕စြမ္းအင္၊ စပါးခြံေလာင္ကၽြမ္းမႈမွ ထြက္ရွိေသာ ဓါတ္ေငြ႕သံုုးလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုုပ္ျခင္း အစရိွသျဖင့္ပုုဂၢလိက စြမ္းအင္ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ေသာ လုုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုု စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္မည္။

(၄) ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပမ်ားမက်န္ လွ်ပ္စစ္ရရိွေစရန္ ဦးတည္မည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး

…………………………………..
လက္ရွိ သဘာဝန္းက်င္၏ ေရ၊ ေလ၊ ေျမႏွင့္ အသံ ညစ္ညမ္းထိခိုုက္မႈကိုု ေလ်ာ့ခ်သည့္ အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ပိုုမိုုတိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္
(၁) သစ္ေတာက႑ အလြန္အကြ်ံသစ္ထုုတ္လုုပ္မႈႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ထုုတ္လုုပ္မႈကိုု ေလ်ာ့ခ်မည္။

(၂) လယ္ယာက႑ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ ပေပ်ာက္ေစရန္ ပညာေပးေလ့က်င့္ေပးမည္။

(၃) သတၱဳတူးေဖာ္မႈက႑ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကိုု သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ေစမည္။

(၄) စက္မႈက႑
(က) စက္မႈႏွင့္ လ်ပ္စစ္ထုုတ္လုုပ္မႈဆုုိင္ရာ ေရဆိုုးႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရေစျပီး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။ (ခ) ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထိခိုုက္နစ္နာမႈရိွက လိုုအပ္လ်င္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မည္။
(ဂ) စက္ရံုု၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ႏွင့္ ထင္း၊ မီးေသြးတိုု႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေလထုုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိုု ဥပေဒႏွင့္အညီ တတ္စြမ္းသမွ် ေလ်ာ့ခ် ကန္႔သတ္မည္။

(၅) ေျမႏွင့္ေရ
(က)ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္း၊အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာတိုုက္စားျခင္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ဥပေဒျပဳေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) ေျမၾသဇာေၾကာင့္ ေျမဆီမ်ားပ်က္စီးျခင္းကိုု အသိပညာေပးမည္။
(ဂ) သဘာဝေရအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေရေဝေရလဲေဒသ၊ ေျမေအာက္ေရ၊ ေရတိမ္ေဒသ၊ ေရခ်ိဳေရငံ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးမႈ၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္မႈ တိုု႔ကိုု ဥပေဒထုုတ္ျပန္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္။

(၆) နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
(က) ေျပာင္းလဲလာေသာ ရာသီဥတုုႏွင့္ လိုုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုုင္ႏိုုင္ေရးႏွင့္ စိုုက္ပ်ိဳးႏိုုင္ေရး နည္းပညာမ်ားကိုု ေဖၚထုုတ္သင္ၾကားေပးမည္။
(ခ) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေသာ မုုန္တိုုင္း၊ ေရလႊမ္းမိုုးျခင္းႏွင့္ မိုုးေခါင္ျခင္း တိုု႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးဒဏ္တိုု႔မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ သက္သာခြင့္ရရိွေစရန္ ပညာေပးျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတိုု႔ကိုု ေဆာင္ရြက္မည္။

(၇) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝျခင္း
(က) သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိုု လက္ဝါးၾကီးအုုပ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း မရိွေသာ ခြဲေဝသံုုးစြဲျခင္းတိုု႔ကိုု ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) သဘာဝဝန္းက်င္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုု ေျဖရွင္းေပးႏိုုင္ေသာ စနစ္တစ္ခုု ေဖၚေဆာင္မည္။

(၈) တိုုက္တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း
သဘာဝဝန္းက်င္ အရည္အေသြး တိုုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္သစ္ေတာသစ္ပင္တိုု႔ကိုု တန္ဖိုုးထားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တတ္ေစရန္
(က) အစုုအဖြဲ႕ပိုုင္သစ္ေတာမ်ားထူေထာင္စိုုက္ပ်ိဳးျခင္း
(ခ) သီးႏွံမ်ား ေရာေႏွာစိုုက္ပ်ိဳးျခင္း
(ဂ) တစ္ႏိုင္တစ္ပိုုင္ သစ္သီးဝလံ စိုုက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း
(ဃ) ေဂဟေဗဒ ေလ့လာေရးဆိုုင္ရာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္းတိုု႔ကိုု တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္။

(၉) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း
(က) ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကိုုသဘာဝဝန္းက်င္ထိခိုုက္ ပ်က္စီး ေစျခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးသံုုးသပ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္းေဆာင္ရြက္မည္။
(ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုုက္ပ်က္စီးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပန္လည္စိမ္းလန္း စိုုေျပေစေရးအတြက္ သုုေတသနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုု႔ကိုု အားေပးမည္။

အမ်ိဳးသမီး

…………
(၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွေစေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားထိေရာက္မႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိႏိွပ္ခ်ိဳးႏိွမ္ခံရမႈ၊ မလံုုျခံဳမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ နည္းမ်ိဳးစံုုျဖင့္ အႏိုုင္က်င့္ခံရမႈမ်ား ရပ္ဆိုုင္းသြားရန္ လိုုအပ္သလိုု အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိကိုုယ္မိမိ ကာကြယ္ေပးထားေသာဥပေဒမ်ား နားလည္လာေစရန္ ႏွင့္ဗဟုုသုုတမ်ား ျပည့္စံုုရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၃) မိသားစုအတြင္း ေျမယာပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုုးရံႈးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဥပေဒမ်ားကိုု နားလည္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

(၄) တူညီေသာလုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ တူညီေသာခံစားပိုုင္ခြင့္ ရရိွေစေရးႏွင့္ အဆင့္တိုုင္းတြင္ ရာထူးတိုုးေပးရာ၌ ခြဲျခားမႈမရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၅) တန္းတူပညာသင္ၾကားပိုုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတို႔တြင္ ခြဲျခားမႈ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၆) ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလႏွင့္ မီးဖြားသတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအရ ႏိုုင္ငံေတာ္အေစာင့္အေရွာက္ ခံယူရရိွေစမည္။ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မီးဖြားအနားယူခြင့္ ခံစားေစရမည္။

လူငယ္

……..

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏွင့္ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး ဉာဏ္ရည္ဖြံျဖိဳးကာ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကိဳးပမ္း ေဖာ္ေဆာင္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) လူငယ္မ်ားအတြက္ပညာေရး ႏွင့္ လုုပ္ငန္းခြင္ေပါင္းစပ္ေပးေသာ ပညာသင္ၾကား ႏိုုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) လူငယ္မ်ားအတြက္ဘဝအာမခံခ်က္ေပးႏုုိင္ေသာပညာေရးစနစ္တရပ္ ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္မည္။

(၃) လူငယ္ထုုကိုု အဓိက ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပသနာမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ က်န္းမာေရး အသိပညာ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။

(၄) လူငယ္မ်ား ကာယဥာဏ ဖြံျဖိဳးတိုုးတက္ေစရန္ အားကစားသိပံၸမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အားကစားျပဳလုုပ္ေလ့က်င့္ရန္ ကစားကြင္းေနရာမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္း အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးျခင္း အစရွိေသာ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားက႑ ျမွင့္တင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။

(၅) လူငယ္မ်ား အသိအျမင္ က်ယ္ျပန္႕ကာ ဗဟုုသုုတတိုုးပြားေစရန္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ အလိုု္က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ စာၾကည့္တိုုက္မ်ားႏွင့္ လူငယ္စင္တာမ်ား ေဒသအႏွံ႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုုင္ရန္ အားေပးမည္။

(၆) လူငယ္ထုု၏ ရပိုုင္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခားက႑မ်ား (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစရွိသည္မ်ား)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး အားေပးမည္။

(၇) လူငယ္မ်ား၏တီထြင္ဆန္းသစ္ ဖန္တီးႏိုုင္စြမ္းမ်ားအား ျမွင့္တင္အားေပးမည္။

ဆက္သြယ္ေရး

………………
ကမၻာႀကီးအား ရြာႀကီးတစ္ရြာဟုုပင္ တင္စားလာေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုုိးတက္လာသည့္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တိုုင္းျပည္၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ပိုုမိုုျမန္ဆန္သြက္လက္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုုးတက္ေစရန္ ေအာက္ပါလုုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) အစိုုးရ၏ မ႑ိဳင္(၃) ရပ္ လႈပ္ရွားမႈ အမွန္အေျခအေနမ်ားအား ျပည္သူလူထုုထံ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္။

(၂) ျပည္သူမ်ား၏ နားႏွင့္မ်က္စိျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မိမိတိုု႔ေစာင့္ထိန္း အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဂုုဏ္သိကၡာမ်ားႏွင့္အညီလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းရယူ ေဖာ္ျပခြင့္အား ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္။

(၃) ရုုပ္/သံ ၊ ေရဒီယိုု အစရွိေသာ ထုုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ား၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ုာနယ္ ႏွင့္ သတင္းစာ အစရွိေသာ ပံုုႏွိပ္ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ တယ္လီဖုုန္း၊ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္အား အားေပးေဖာ္ေဆာင္မည္။

(၄) ႏိုုင္ငံအႏ႔ွံ အေျခခံ ဆက္သြယ္ပိုု႔ေဆာင္ေရးျဖစ္ေသာ စာတုုိက္ လုုပ္ငန္းမ်ားအား ေခတ္ႏွင့္ အညီ မြမ္းမံျမွင့္တင္ကာ လုုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ လာေစရန္ေဆာင္ရြက္မည္။

ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

……………..
(၁) အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုု ရန္ကုုန္၊ မႏၱေလးကဲ့သိုု႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ အျမန္ဆံုုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ ရွိရင္းစြဲ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ စသည့္စနစ္မ်ားသည္ ပ်က္စီး ခ်ိဳ႕ယြင္း ေနသျဖင့္ အဆိုုပါ စနစ္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၃) ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိမ္းလမ္းမႈ ပ်က္စီးလာျခင္းကိုု ကုုစားရန္ ၿမိဳ႕ျပ စိမ္းလမ္းေရး စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ဆံုုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

(၄) သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ အတြက္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕ျပသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အိုးမဲ့ ၊အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ဆံုုးအေကာင္အထည္ေဖၚမည္။

(၅) ျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား လုုပ္ရန္၊ အပန္းေျဖရန္အတြက္ ထားရွိ ထားေသာ ေနရာေဟာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ေဖာ္ထုုတ္မည္။

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image